xyeler 发表于 2008-12-20 21:35

教教我!!!!!!

121641156 发表于 2008-12-26 04:48

1# 25925松狮犬 好

guohao856 发表于 2009-1-7 10:02

2# Samu31 希望你的答案我门这些刚刚接触讼师犬的朋友,有用.

guohao856 发表于 2009-1-8 15:49

oljhjhjhjhj

luchunyou1981 发表于 2009-1-11 17:13

看看啊看看蓝

~飞鱼~ 发表于 2009-1-13 12:13

怎样判断?

luojie1430 发表于 2009-1-16 16:24

老大说说怎么判断啊不懂

zhanfu 发表于 2009-2-3 21:23

什么意思

zwapcw 发表于 2009-2-3 23:21

学习学习!

wujie23 发表于 2009-2-8 22:08

我看看
哈哈哈
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
查看完整版本: 判断美系松狮的简单方法 怎么识别美系松狮犬